Javna nabava

Javna nabava

Poziv za dostavu ponude za Predmet nabave:

Nabava usluge obrazovanja i osposobljavanja žena u sklopu provedbe projekta "POKRET - Projekt Osnaživanja KonkuRentnosti i Efikasnosti žena na Tržištu rada" (evidencijski broj nabave: 1-2019).

Obrazac Poziva na dostavu ponude_CRVENOG KRIŽA.pdf