Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Zadar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje ovlaštenik prava na informaciju (svaka fizička ili pravna osoba koja zahtjeva pristup informaciji) podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Zadar:

Službenik za informiranje: Šime Lisica, ravnatelj

Zakonski akti

Obrasci

Pristup informacijama - Crveni križ Zadar