Tijela GDCK Zadar

Skupština

Skupština Gradskog društva Crvenog križa Zadar najviše je tijelo upravljanja i odlučivanja Gradskog društva Crvenog križa Zadar. Rad Skupštine odvija se na sjednicama koje se sazivaju najmanje jedanput godišnje.

Skupština Gradskog društva Crvenog križa Zadar broji sveukupno do 25 zastupnika. Skupštinu čine 12 zastupnika voditelja aktiva dobrovoljnog darivanja krvi, 3 člana interventnog tima, 3 člana kluba mladih, 1 člana mjesnog odbora grada Zadra i 6 počasno-potpornih članova koje predlaže Glavni odbor. Mandat zastupnika Skupštine traje četiri godine. Izabrani zastupnici na konstituirajućoj sjednici biraju predsjednika, potpredsjednike, Glavni odbor kao izvršno tijelo Skupštine i Nadzorni odbor.

Skupština u djelokrugu svog rada donosi Statut Gradskog društva Crvenog križa Zadar, programsku orijentaciju i razvojne programe za četverogodišnje mandatno razdoblje, usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće, razmatra i usvaja izvješća o radu i poslovanju za mandatno razdoblje, donosi odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, rada i djelovanja i radnim tijelima, odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada


Glavni odbor

Glavni odbor Gradskog društva Crvenog križa Zadar ima najviše do 7 članova koji su na konstituirajućoj sjednici Skupštine izabrani iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Odluku o broju članova Glavnog odbora donosi Skupština za tekući mandat.

Glavni odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad Gradskog društva Crvenog križa Zadar između sjednica Skupštine. Rješava sva pitanja u tijeku godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine kao i pravima utvrđenima Statutom Gradskog društva Crvenog križa Zadar. Glavni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje tri puta godišnje.


Nadzorni odbor

Nadzorni odbor društva je tijelo koje nadzire financijsko-materijalno poslovanje društva i namjensko trošenje sredstava društva.

Nadzorni odbor bira skupština na konstituirajućoj sjednici na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora, najviše tri uzastopna puta, vodeći računa da u njegovom sastavu budu i financijski stručnjaci.

Nadzorni odbor broji 3 člana.

Nadzorni odbor između svojih članova bira predsjednika te može donijeti poslovnik o svom radu. Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke se donose većinom glasova.

O svom radu izvješćuje Odbor i Skupštinu.